Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών της Α' και της Β' τάξης θα δίνονται από την Πέμπτη 23/6/2016 έως την Πέμπτη 30/6/2016, κατά τις ώρες 8:30-13:00.

Για τους μαθητές της Γ' τάξης, οι έλεγχοι επίδοσης, τα απολυτήρια, τα αποδεικτικά απολύσεως και οι βεβαιώσεις πρόσβασης θα δίνονται από τη Δευτέρα 27/6/2016 έως την Πέμπτη 30/6/2016, κατά τις ώρες 8:30-13:00.